Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Reglement Reglement

CLASSICALE VERGADERING HOORN-ENKHUIZEN

Eikstraatkerkfonds

De classicale vergadering Hoorn-Enkhuizen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft van de
Vereniging van Rechtzinnig Hervormden te Hoorn een bedrag van € 150.000.- ontvangen om te
worden besteed ten dienste van pastorale zorg in het gebied van de classis. De classicale
vergadering heeft, in overleg met de Vereniging, de volgende regels met betrekking tot dit fonds
vastgesteld in haar vergadering van 26 oktober 2006.

1. het fonds
Er is een fonds, genaamd 'het Eikstraatkerkfonds', hierna genoemd 'het fonds', bij de aanvang
groot € 150.000.-.

2. doel
Het fonds heeft als doel te worden ingezet voor pastorale zorg in het gebied van de classis. Het is
bestemd voor werkzaamheden die in de gemeente tijdelijk niet kunnen worden uitgevoerd door de eigen predikant wegens ziekte, vacature of anderszins, waarvoor redelijkerwijze geen beroep kan worden gedaan op de consulent en die niet vallen onder "preekvoorziening".

3. werkgebied
Het fonds kan worden ingezet voor bijdragen aan gemeenten die, of wier rechtsvoorgangers, per 1 mei 2004 behoorden tot de classis Hoorn-Enkhuizen, te weten de Protestantse Gemeente i.w. B.S.N.-Hoorn, Protestantse Gemeente i.w. Medemblik, Protestantse Gemeente i.w. Middenmeer, Protestantse Gemeente i. w. Slootdorp, Protestantse Gemeente i.w. Stedebroec, Protestantse Gemeente i.w. Wieringen, Protestantse Gemeente i.w. Wieringerwerf-Kreileroord, Protestantse Gemeente i.w. Wognum-Hoorn, Hervormde Gemeente AABEL, Hervormde Gemeente Andijk-Wervershoof, Hervormde Gemeente Blokker, Hervormde Gemeente Enkhuizen, Hervormde Gemeente H.O.S.O.H., Hervormde Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek, Hervormde Gemeente Hoorn, Hervormde Gemeente Opperdoes, Hervormde Gemeente THOMAS, Hervormde Gemeente Wester-Koggenland, Hervormde Gemeente Westwoud-Binnenwijzend, Hervormde Gemeente Zuiderkogge, Hervormde Gemeente Zwaag-Risdam, Evangelisch Lutherse Gemeente Enkhuizen, Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn, Gereformeerde Kerk Andijk, Gereformeerde Kerk Enkhuizen, Gereformeerde Kerk Hoorn en Gereformeerde Kerk Opperdoes.

4. bijdragen en beheer
1. Op aanvragen om bijdragen beslist het moderamen, daarbij geadviseerd door een
daartoe door en uit haar midden aangewezen lid van de financiële commissie van de
classicale vergadering.
2. Het moderamen kan jaarlijks uit het fonds bijdragen verstrekken tot in totaal maximaal
20% van de oorspronkelijke fondsomvang.
3. Het moderamen doet jaarlijks, bij de behandeling van de jaarrekening van de
classicale vergadering, verslag van het fonds aan de classicale vergadering.
4. Het beheer van het fonds is overeenkomstig ordinantie 11-12 opgedragen aan de
financiële commissie van de classicale vergadering.

5. werkwijze
1. Aanvragen om een bijdrage uit het fonds kunnen worden gedaan door de
(wijk)kerkenraad van een gemeente.
2. De aanvraag gaat vergezeld van een door de kerkenraad opgesteld werkplan dat
gevolgd wordt bij de uitvoering van de beoogde werkzaamheden.
3. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een predikant als bedoeld in ordinantie
3-15-1 of een kerkelijk werker als bedoeld in ordinantie 3-12-6.
4. De bijdrage kan maximaal 50% bedragen van de extra kosten die de gemeente zich
moet getroosten om de beoogde werkzaamheden doorgang te laten vinden
5. De bijdrage wordt verleend voor ten hoogste 6 maanden. In bijzondere situaties kan
die termijn éénmaal met ten hoogste 6 maanden verlengd worden.
6. Het moderamen beslist op een aanvraag als regel binnen 6 weken na ontvangst.
7. Binnen 3 maanden na afloop van de bijdragetermijn overlegt de kerkenraad een
afrekening waaruit blijkt wat de totale kosten gedurende de bijdragetermijn zijn
geweest, en een evaluatie van de werkzaamheden.

6. slotbepaling
Indien in enig jaar de bestedingen uit het fonds minder bedragen dan de helft van de
bestedingslimiet bedoeld onder 4.2 kan de classicale vergadering, gehoord het moderamen, in het daaropvolgende jaar het resterende bedrag besteden voor een project dat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen en dat niet uit anderen hoofde kan worden bekostigd. Een project kan slechts éénmaal worden gesubsidieerd uit het fonds.

Aldus vastgesteld in de classicale vergadering te Andijk, 26 oktober 2006

T.W.van Lente-Griffioen, voorzitter     C.A. van Zijverden, scriba

 

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.